Aanmelden en inschrijven

Aanmelden geschiedt door het volledig invullen van het inschrijfformulier wat verkrijgbaar is bij de receptie.

Het abonnement gaat in vanaf de datum dat de overeenkomst wordt ingevuld en ondertekend, of uitdrukkelijk anders als dat in overleg met Sport & Fitness van Dijk is overeengekomen.

De betalingsverplichting en de automatische incasso vangen aan op het moment dat Sport & Fitness van Dijk het inschrijfformulier heeft ontvangen. Wij vragen inschrijfgeld en eenmalige bijdrage voor de clubpas.

Wij kunnen gebruikmaken van een wachtlijst.
Kinderen tot 15 jaar hebben alleen toegang tot de daarvoor bestemde groepslessen en in de fitness alleen op afspraak met begeleiding van een instructeur van Sport & Fitness van Dijk of onder begeleiding van een ouder of andere volwassenen die ook clublid is.

Sport & Fitness van Dijk pas

Uitsluitend op vertoon van een geldige Sport & Fitness van Dijk pas krijgt men toegang tot de Sport & Fitness van Dijk vestiging. Hierbij kunnen wij naar uw legitimatiebewijs vragen.

Na verlies of diefstal kan een Sport & Fitness van Dijk pas op verzoek kostenloos worden vervangen.

Openingstijden

Sport & Fitness van Dijk mag de vestiging geheel of gedeeltelijk sluiten tijdens algemeen erkende feestdagen en schoolvakanties.

Sport & Fitness van Dijk mag de openingstijden van de vestiging tijdelijk of blijvend wijzigen.

Sport & Fitness van Dijk mag de vestiging voor reparatie en onderhoudswerk sluiten. U heeft geen recht op restitutie van lidmaatschapsgelden.

Lidmaatschap, termijn en betaling

Een lidmaatschapsovereenkomst bij Sport & Fitness van Dijk wordt aangegaan voor de contractduur van minimaal 1 maand.

De ingangsdatum van het lidmaatschap is de datum van inschrijving.

Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar.
Het abonnementsgeld wordt iedere maand automatisch geïncasseerd. Indien u het niet eens bent met deze afschrijving heeft u de mogelijkheid om binnen 56 dagen het bedrag te laten storneren.

Indien het verschuldigde bedrag niet tijdig door Sport & Fitness van Dijk is ontvangen om wat voor reden dan ook, wordt de incasso nogmaals aangeboden. Voor iedere extra incassopoging mogen we administratiekosten in rekening brengen. Mislukt de overboeking, om welke reden dan ook dan wordt de Sport & Fitness van Dijk pas geblokkeerd totdat aan de betalingsverplichting is voldaan. Daarbij is Sport & Fitness van Dijk gerechtigd bij een betalingsachterstand het lidmaatschap te beëindigen zonder dat de betalingsverplichting vervalt.

Sport & Fitness van Dijk behoudt zich het recht om de abonnementsgelden te verhogen en de voorwaarden te veranderen.

In geval van bedrijfsfitness met de werkgever overeengekomen wijze: voor bedrijven/verenigingen met collectieve lidmaatschapsovereenkomsten gelden tarieven op aanvraag.

Er vindt nooit geen restituatie van de contibutie plaats.
Het tussentijds opschorten van de betaling is niet toegestaan.
Al onze abonnementen zijn All-In: Fitness, Groepslessen en Spinning. Met 1x per week bedoelen we 1 bezoek per week, met 2x per week dus 2 bezoeken per week dit houdt in zolang je binnen bent mag je gebruik maken van de Fitness, groepslessen en spinning! Indien er 4 of minder personen aanwezig zijn voor een groepsles in de spinning, fitness en of in de aerobicszaal dan zal de les geen doorgang vinden en kunt u gebruik maken van de overige faciliteiten op dat uur.

Tussentijds het abonnement verhogen (per direkt), verlagen of tijdelijke stopzetten (opzegtermijn 1 volledige kalendermaand) is mogelijk. Bij 3 of meer wijzigingen per abonnementsjaar mogen wij €25 kosten in rekening brengen.

Beëindigen lidmaatschap

Opzegging van een lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren en dient gericht te zijn aan Sport & Fitness van Dijk o.v.v. naam, clubnummer, geboortedatum en handtekening. Het opzegformulier is verkrijgbaar aan de balie. 3x opzeggen of vaker binnen 1 jaar (met steeds inachtneming de datum van inschrijving) dan zijn wij genoodzaakt om €25,- administratiekosten in rekening te brengen bij iedere nieuwe aanmelding. Opschorting van het lidmaatschap om welke reden dan ook is niet toegestaan c.q. mogelijk.

De opzegtermijn bedraagt tenminste één volle, aaneengesloten kalendermaand voor de datum waarop het lidmaatschap afloopt. Na de einddatum blijft het inschrijfgeld 2 jaar geldig.

Na de opzegging retourneert u de clubpas binnen één maand na de einddatum van het lidmaatschap.

Bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of ander onaanvaardbaar gedrag mag Sport & Fitness van Dijk een lidmaatschap beëindigen zonder teruggave van enige betaling en zonder dat de betalingsverplichting voor de verdere contractduur vervalt.

Risico en aansprakelijkheid

Sport & Fitness van Dijk erkent geen aansprakelijkheid voor schade of ongevallen ontstaan naar aanleiding van het gebruik van de faciliteiten.

Leden kunnen gebruik maken van de faciliteiten van Sport & Fitness van Dijk op eigen risico.

Sport & Fitness van Dijk is niet aansprakelijk voor diefstal en/of zoekraken van uw eigendommen. Wij bieden u gratis lockers aan om uw spullen veilig in op te bergen.

Sport & Fitness van Dijk aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan en of diefstal van uw voertuig of ander vervoermiddel als gevolg van parkeren op het terrein van Sport & Fitness van Dijk.

Klachten en huisregels

In geval van klachten kunt u zich wenden in eerste instantie tot de gastheer/vrouw en in tweede instantie tot Sport & Fitness van Dijk. Er wordt van u verwacht op de hoogte te zijn van deze ‘algemene voorwaarden’ en van de huisregels van de Sport & Fitness van Dijk vestiging. Beide zijn altijd opvraagbaar aan de balie.

Persoonsgegevens

Sport & Fitness van Dijk verwerkt de persoonsgegevens binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de Wet bescherming persoonsgegevens, op een wijze en voor de doeleinden zoals hieronder nader omschreven.

Sport & Fitness van Dijk verwerkt persoonsgegevens voor de doeleinden: facturatie, debiteuren administratie, klachtenafhandeling en voor aanvullende informatie met als doeleind correcte begeleiding te geven door personeel van Sport & Fitness van Dijk.

Tot slot

Door inschrijving verklaart u deze algemene voorwaarden en de huisregels van Sport & Fitness van Dijk te accepteren.